Báo động đỏ về giá nhà ở Việt Nam, thực hư thế nào?

/
Mặc dù giá ở Việt Nam nằm ở nhóm thấp nhất…